Privet control adult free live cam

(Don't burn your fingers.) Word: pasok1 Active Verb: pumasok Passive Verb: pasukin English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter L2 Definition: Notes: Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga.(She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica.(Let's enter the house of Monica.) Word: pasok2 Active Verb: magpasok Passive Verb: ipasok English Definition: (verb) to enter; to go inside; to insert; to deposit (money) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasok ka ng pera sa aking bangko.(You deposit some money in my bank account.) 2) Ipasok mo ang iyong daliri sa butas.(You should not pay attention to his weaknesses.) 2) Pansinin mo naman ang manliligaw mo.(Give some attentin to your suitor.) Word: para8 Passive Verb: ipara English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop L2 Definition: Notes: Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay.

(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.

(You bring up some coffee to my room.) 2) Ipanhik mo dito ang telebisyon.

(Take the television set up here.) Word: panood Active Verb: manood Passive Verb: panoorin English Definition: (verb) to go and see L2 Definition: Notes: Examples: 1) Manood tayo ng sine mamaya.

(Let us watch a movie later.) 2) Panoorin natin ang pelikula ni John Travolta.

(Let's watch John Travolta's movie.) Word: pansin Active Verb: pumansin Passive Verb: pansinin English Definition: (verb) to give attention to; to take notice of L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag ka nang pumansin ng kanyang mga kahinaan.

Leave a Reply